Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van Gasflesopslag.nl

1. Algemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende bedingen binden ons slechts na schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop die akkoordbevinding betrekking heeft. Verwijst koper bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ons uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

2. Prijzen

Artikel 2

Indien in de overeenkomst van partijen geen prijs is vermeld dan geldt de dagprijs van toepassing op de dag van aflevering. Is ertussen partijen wel een prijs overeengekomen, dan is de verkoper des al niet te min gerechtigd tussentijdse wijzigingen van kostprijsfactoren, zoals onder meer de prijs van het product op de wereld- en Nederlandse markt (inclusief overheidsbeschikkingen welke een hogere prijs toestaan), omzetbelasting, douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag bekleed opgelegde lasten, assurantiekosten, transport- en opslagkosten, nadeel voortspruitende uit devaluaties en/of revaluaties, aan koper door te berekenen. Leiden deze wijzigingen tot prijsverhogingen voor de consument/koper, en wel binnen drie maanden na sluiting van de overeenkomst, dan is de consument/koper binnen voormelde termijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en af depot, derhalve exclusief vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten.

Artikel 4

In geval van levering aan de (detail)handel zal koper zijn uiterste best doen de van ons betrokken producten in het verkeer te brengen tegen de adviesprijzen, zoals opgenomen in de aan koper op eerste verzoek te verstrekken adviesprijslijst.

3. Hoeveelheid

Artikel 5

Wij behouden ons het recht voor om ineens verkochte zaken of een ineens afgeroepen hoeveelheid zaken in gedeelten af te leveren. Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend, indien wordt geleverd over een geijkte meter met bondruksysteem. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afgeleverde installatie maatgevend. De koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en desgewenst de goederen voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.

4. Levertijd

Artikel 6

De levering geschiedt binnen de termijn, dan wel op het tijdstip als vermeld in de overeenkomst. Deze termijn, respectievelijk tijdstip zijn te beschouwen als een termijn, respectievelijk tijdstip van orde. Overschrijding daarvan heeft niet tot gevolg dat wij in verzuim zijn. Dit laatste is pas het geval indien wij door koper in gebreke zijn gesteld. Alle kosten en andere schaden, voor ons voortvloeiende uit niet-tijdige inontvangstneming van het geleverde product door koper, komen voor zijn rekening.

5. Levering

Artikel 7

De door koper bestelde hoeveelheden zullen in door ons vast te stellen leveranties worden uitgevoerd. Indien is overeengekomen dat de zaken door ons naar een door de koper op te geven adres zullen worden vervoerd, gaat onze vervoersplicht niet verder dan tot de plaats die voor het door ons gekozen vervoermiddel redelijkerwijze bereikbaar is.

Artikel 8

De emballage, voor zover niet in de prijs begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve in eigendom van ons. Koper is gehouden deze emballage ten spoedigste in ongeschonden staat franco aan ons te retourneren. Bij gebreke hiervan zal koper aan ons de kostprijs van nieuwe, ter vervanging van de niet teruggezonden emballage moeten vergoeden.

6. Risico-overgang en vervoer

Artikel 9

De koper draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblijk waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Is overeengekomen dat deze door koper zelf worden vervoerd dan draagt de koper het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblijk waarop deze ons depot verlaten. Dit is tevens het moment van levering van de zaken aan de koper. Is overeengekomen dat de bestelde zaken door ons vervoerd zullen worden, dan zijn de zaken aan de koper afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de koper op de bestelling aangegeven adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de koper in ontvangst genomen zijn. Alsdan bepalen wij de wijze van vervoer en sluiten wij een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de koper verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval zich een verzekerd evenement als hiervoor heeft voorgedaan, is de koper verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of de pakbon te laten maken, die eveneens onverwijld naar ons moeten worden verzonden en zich terstond met ons in verbinding te stellen teneinde ons op de hoogte te stellen. Bovendien geldt alsdan dat, ingeval de zaken niet behouden afgeleverd worden, wij gehouden zijn een eventuele verzekeringsuitkering aan de koper door te betalen, wij zijn niet gehouden tot enige andere prestatie.

7. Veiligheid

Artikel 10

Koper zal bij transport en gebruik van de door verkoper afgeleverde (vloeibare)gassen en andere door koper geleverde zaken, alle benodigde veiligheidszaken in acht nemen en er tevens op toezien, dat veiligheidsvoorschriften, welke door verkoper aan koper worden verstrekt, daadwerkelijk aan hem ter hand worden gesteld; koper dient daar zonodig naar te vragen. Koper zal er tevens voor zorgdragen dat deze voorschriften ter hand worden gesteld aan de feitelijke gebruiker(s) zowel ten aanzien van direct als indirect gebruik.

8. Aansprakelijkheid

Artikel 11

Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van ons leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfs- of andere gevolgschade, geleden door de koper en/of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

De koper is verplicht er op toe te zien dat de door ons geleverde zaken door de vervoerder bij aflevering op nette en veilige wijze in daartoe geschikte ruimten opgeslagen te (doen of laten) houden en ervoor zorg te dragen dat met die zaken op nette en veilige wijze wordt omgegaan. De koper is verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken wegens schade, opgetreden doordat aan de hier vermelde verplichtingen niet is voldaan. Ingeval koper het product slecht heeft onderhouden, aan het product wijzigingen respectievelijk aanpassingen heeft aangebracht dan wel het product heeft verbonden of heeft gebruikt in combinatie met andere, niet van de verkoper afkomstige originele onderdelen/producten dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan dit product en schade opgetreden tengevolge van dit product.

Indien de koper ons aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht ons eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door ons of via ons gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door ons geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies. In alle gevallen waarin ons een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Voorzover wij werkzaamheden aannemen die door onderaannemers worden uitgevoerd is onze aansprakelijkheid hier secundair en gelimiteerd. Met andere woorden de onderaannemer is primair aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden.

9. Reclames

Artikel 12

Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door ons gedane of niet gedane leveringen of op onze facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij ons worden ingediend binnen veertien dagen nadat de zaken aan de koper zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na verloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk. De koper verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen wij noodzakelijk achten om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van leveringen door of vanwege ons. Zaken mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat in originele verpakking aan ons worden teruggezonden op kosten en voor risico van de koper. Teruggezonden zaken houden wij onder ons voor rekening en risico van de koper.

10. Betaling

Artikel 13

Wij zijn te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. Indien na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de koper zijn betalings- en andere verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de koper genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft verschaft. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door ons door vertraagde (af-)levering en verzending geleden en te lijden schade.

Tenzij wij gebruik hebben gemaakt van onze in lid 1 omschreven bevoegdheden, is de koper verplicht het door hem verschuldigde binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening te voldoen. Nalatigheid van de koper terzake van het afnemen van zaken, dan wel geschillen met betrekking tot de levering, laten de betalingsverplichting van de koper onverlet. Indien door ons in gedeelten wordt geleverd, zijn wij bevoegd per deellevering te factureren en zijn wij niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen reeds zijn betaald, onverminderd het overige in de leden van dit artikel bepaalde.

Indien de koper op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%punten over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. Gerechtelijke kosten omvatten alle door ons gemaakte proceskosten, ook voorzover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven overtreffen. De koper is niet gerechtigd haar betalingsverplichting te verrekenen danwel op te schorten.

11. Gevolgen van niet tijdige betaling

Artikel 14

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor alle alsdan door ons geleden en te lijden schade.

Indien de koper niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede ingeval van stillegging of liquidatie van de zaken van de koper of diens overlijden, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door ons geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor alle alsdan door ons geleden en te lijden schade.

12. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15

Zolang de koper niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van ons wegens toerekenbare tekortkoming van de koper terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding behouden wij de eigendom van de zaken eveneens voor voor hetgeen de koper aan ons verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke wij zaken hebben geleverd of zullen leveren en/of naast de levering werkzaamheden hebben verricht of zullen verrichten, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de koper in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de koper voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzaam zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de koper zodra de koper aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de hier voorgaande leden jegens ons heeft voldaan.

Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de koper jegens ons, in de eerste plaats toegerekend op de door ons aan te wijzen verbintenis(sen), waar voor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege ons aan de koper verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij wij schriftelijk anders bepalen.

Zolang de eigendom van de door ons geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de zaken, die ons eigendom zijn, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De koper is desgevraagd verplicht ons de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie ter inzage te verstrekken. De koper is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De koper is voorts verplicht de mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan ons te bevestigen

Artikel 16

Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij wij hem schriftelijk anders berichten.

De koper die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van ons een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Een en ander laat onverlet ons recht om in plaats van de boete vergoeding van de door ons geleden en te lijden schade te vorderen. Wij zijn bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

13. Risico

Artikel 17

Aan ons kunnen ondermeer de volgende gebeurtenissen niet als toerekenbare tekortkomingen worden toegerekend: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname, of opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveringsbedrijven door burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie, transportvertragingen door welke oorzaak dan ook en ongeacht of het transportmiddel van verkoper dan van een derde transporteur betreft, gebrek aan vervoersruimte, niet- of niet-tijdige levering door onze toeleveranciers, stakingen, boycot, machinestoring, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van het product en overheidsmaatregelen, respectievelijk orders, waardoor levering geheel of gedeeltelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt.

14. Recht van substitutie

Artikel 18

Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst, onder onze verantwoordelijkheid, te doen uitvoeren door een derde.

15. Toepasselijk recht

Artikel 19

Op de aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Jurisdictie

Artikel 20

De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende door ons gedane aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties. Is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil, dan geldt het vorenstaande niet. Is er sprake van een koper/consument dan geldt, indien de rechter te ’s-Hertogenbosch niet de relatief bevoegde rechter is volgens de wet, dat deze zich gedurende de periode van een maand te rekenen vanaf het moment dat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, de mogelijkheid om schriftelijk kenbaar te maken dat koper het geschil berecht wenst te zien door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Gasflesopslag.nl is een handelsnaam van Emgas BV, statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch.